Preisliste

Image

Cennik i tabela Opłat Dodatkowych PRICELIST AND TABLE OF ADDITIONAL FEES LISTE DER GEBÜHREN UND ZUSCHLÄGE

Cennik dla roweru standardowego oraz trójkołowego

Przedział czasowy

Wartość brutto

0 – 180 minut

0 PLN

Każda następna rozpoczęta godzina (do 12 godziny)

3 PLN

Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie Roweru Standardowego

2 900 PLN

Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie Roweru Trójkołowego

8 000 PLN

 

Opłaty Dodatkowe

Opłata inicjalna

10 PLN

Jazda na rowerze przez większą liczbę osób niż dopuszcza Operator dla danego typu Roweru

200 PLN

Porzucenie Roweru (bez względu na typ) poza Strefą użytkowania

500 PLN

Porzucenie Roweru (bez względu na typ) poza Stacją WRM, ale w Strefie Użytkowania

50 PLN

Usunięcie zastosowanych zabezpieczeń

200 PLN

Przewożenie roweru samochodem lub innym prywatnym środkiem transportu

50 PLN

Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia         

200 PLN

Price list for Standard Bikes and Three-wheel bike

Time range

Gross value

0 – 180 minut

0 PLN

Each additional hour started (up to 12 hours)

3 PLN

Fee for theft, loss or damage of: Standard Bike

2 900 PLN

Fee for theft, loss or damage of: Three-wheel Bike

8 000 PLN

 

Additional fees

Initial fee

10 PLN

Ride on a Bike by greater than allowable number of persons for a given type of Bike

200 PLN

Abandoning the Bike (regardless of its type) outside User Zone

500 PLN

Abandoning the Bike (regardless of its type) outside the Station of Wolsztyński Rower Miejski system but in User Zone

50 PLN

Removal of applied protections

200 PLN

Transporting the Bike via car or other means of private transport

50 PLN

Fee for exceeding the 12-hour limit of rental     

200 PLN

Preisliste für Standardfahrrad und Dreiräder

Zeitspanne

Bruttowert

0 – 180 minut

0 PLN

Jede darauf folgende Stunde (bis 12 Stunden)

3 PLN

Zuschlag für Diebstahl, Verlust oder Beschädigung von: Standardfahrrad

2 900 PLN

Zuschlag für Diebstahl, Verlust oder Beschädigung von: Dreirad

8 000 PLN

Zusatzgebühren

Startgebühr

10 PLN

Nutzung des Fahrrads durch mehrere Personen als für den bestimmten Fahrradtyp zulässig

200 PLN

Verlassen des Fahrradsaußerhalb der Nutzungszone

500 PLN

Verlassen des Fahrradsaußerhalb der WRM-Station, aber innerhalb der Nutzungszone

50 PLN

Entfernung ungeeigneter Sicherungsmaßnahmen

200 PLN

Beförderung des Fahrrads mit einem PKW oder anderen privaten Transportmitteln

50 PLN

Gebühr für die Überschreitung von 12 Stunden Ausleihe           

200 PLN